Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/61/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/65/2002 Podjętej Przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 20 września 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 44b i 45 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz 408, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/72/2002 Podjętą przez Osobę Pełniącą funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 10 Października 2002 roku.

Uchwala się co następuje:

§ l


w § 1 uchwały Nr XXXVII/65/2002 Podjętej Przez Osobę Pełniącą funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 20 września 2002 roku ust. 2 pkt 1-6 skreśla się i dodaje się punkt 1 i 2 w następującym brzmieniu:

 1. Przedstawiciel Wojewody - Zygmunt Smoliński.
 2. Pięciu przedstawicieli wyłonionych przez Radę Powiatu Sztumskiego
  w osobach:
  - Joachim Majewski
  - Kazimierz Szewczun
  - Eugeniusz Żebrowski
  - Jerzy Rutecki
  - Paweł Kaszyński

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinornUzasadnienie:


Z mocy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład. Rada społeczna jest także organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organ powiatu, wchodzi: jako przewodniczący starosta lub osoba przez niego wyznaczona oraz członkowie: przedstawiciel wojewody i przedstawiciele wybrani przez radę powiatu w liczbie określonej przez organ, który utworzył zakład. Skład rady społecznej i czas trwania jej kadencji określa statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z uwagi na to, że Wojewoda Pomorski zmienił swojego przedstawiciela, a Rada Miejska w Sztumie wystąpiła o uwzględnienie kandydatury Pana Joachima Majewskiego oraz Rada Gminy Mikołajki Pomorskie o uwzględnienie kandydatury Pana Eugeniusza Żebrowskiego, skład Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie, należy uaktualnić o w/w osoby i zgodnie z zapisami określonymi w obowiazującym statucie SP ZOZ w Sztumie. Komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały przedstawione kandydtury. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:946
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:00:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:34:29