Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/66/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmian.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ l


Postanawia się udzielić Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sztumie poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami do wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań.

§ 2


Poręczenie obejmować będzie spłatę rocznych rat kredytowych wraz z odsetkami w okresie od dnia podpisania umowy do 2006 roku.

§ 3


Ewentualna spłata poręczonego kredytu będzie dokonywana z dochodów własnych powiatu. Środki na ten cel zarezerwowane zostaną w budżecie powiatu na rok 2004 i w latach następnych w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

§ 4


Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania czynności prawnych związanych z udzieleniem poręczenia.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał określających maksymalne kwoty udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym poręczeń.
Dnia 06 listopada 2003 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sztumie wystąpił z pismem o wyrażenie zgody na uzyskanie kredytu w wysokości 2.000.000 zł z poręczeniem Rady Powiatu w Sztumie.
Uzyskanie kredytu długoterminowego pozwoli na częściową spłatę zobowiązań wymagalnych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:923
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:08:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:44:38