Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVI/71/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/66/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmian.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


w § 1 uchwały dokonuje się zmiany kwoty poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100).

§ 2


w § 2 uchwały okres poręczenia z roku 2006 wydłuża się do 2012 roku.

§ 3


Paragraf 3 i 4 uchwały pozostają bez zmian.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zmiana kwoty poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie z 2.500.000 zł do 6.000.000 zł oraz wydłużenie okresu spłaty długu z 2006 roku do roku 2012, następuje w wyniku decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie nr ZD/14622/03 z dnia 24 listopada 2003 roku, wyrażającej zgodę na zawarcie umowy na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) i obsługę z nim związaną, na czas dłuższy niż 3 lata, tj. na okres 9 lat oraz karencję spłaty należności głównej - 2 lata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1065
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-26 12:54:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-26 12:50:34