Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XV/73/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 grudnia 2003 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego, uchwala co następuje:

§ 1


W Uchwale Nr III/9/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania komisji stałej zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 1


Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Jędrzejczyk Czesława - Przewodniczący Komisji
  2. Zdziebłowski Ryszard - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Kraszewski Zdzisław
  4. Kania Józef
  5. Żółtowski Mariusz
  6. Jówko Witold.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj .Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz Statut Powiatu Sztumskiego podjęty Uchwałą Nr XII/54/2003 z dnia 23 sierpnia 2003 roku podjęty przez Radę Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia Statutu powiatu Sztumskiego stanowią, że Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Zgodnie z brzmieniem § 40 pkt 1 statutu do właściwości Rady Powiatu należy wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie do 6, w tym zastępcę przewodniczącego.
W związku z zrzeczeniem się mandatu przez Pana Piotra Juchno Rada Powiatu Sztumskiego podjęła decyzję o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej do 6 osób.
Wobec powyższego wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1035
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-26 12:58:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 13:00:00