Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IX/44/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 maja 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2002r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.
Sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) oraz informację dodatkową stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1015
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 12:49:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-20 12:27:57