Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XV/69/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 grudnia 2003 roku

w sprawie stwierdzenia wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr.95 poz. 602 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Rada Powiatu stwierdza, że w okręgu wyborczym nr 2, lista nr 3 Pan Witold Jówko wstępuje na miejsce radnego, którego mandat wygasł.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Pan Piotr Juchno z dniem 6 listopada 2003r. zrzekł się mandatu radnego. Rada Powiatu Sztumskiego uchwałą Nr XIV/67/2003 z dnia 15 listopada 2003r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w/w osoby. Na mocy art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej zgodnie z obowiązującą procedurą następną czynnością Rady Powiatu jest podjęcie na następnej sesji po sesji stwierdzającej wygaśnięcie mandatu uchwały o wstąpieniu na miejsce Pana Piotra Juchno kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym gminy Mikołajki Pomorskie i Stary Dzierzgoń. W okręgu wyborczym nr 2 na liście nr 3 kandydatem, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów był Pan Krzysztof Dudziuk, który zgodnie z procedurą w terminie określonym Ordynacją wyborczą zrzekł się pierwszeństwa w objęciu mandatu na rzecz następnego kandydata z tej samej listy, który kolejno uzyskał największą liczbę głosów. Osobą tą jest Pan Witold Jówko.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:978
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:53:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-25 09:15:21