Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVII/2/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 stycznia 2004 roku

w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z § 2 pkt.2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1


Ustala się stawkę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych powiatu sztumskiego w wysokości 600,00 zł.

§ 2


Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości 2 zł dla następujących placówek:

  1. Zespół Szkół w Sztumie,
  2. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach,
  3. Zespół Szkół w Dzierzgoniu,
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach,
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębiu,
  6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie,
  7. Dom Dziecka "Młodych Orląt" w Dzierzgoniu.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom jednostek.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn
Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.) nałożyło na pracodawcę obowiązek ustalenia w porozumieniu z Radą Powiatu stawki najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
Obecnie funkcjonująca uchwała jest w niezmienionym brzmieniu od 2000r.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:905
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 10:19:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 09:09:26