Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVII/5/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 stycznia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt. l ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie ustalania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

㤠1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. dodatek specjalny, o którym mowa w § 1 pkt 1 ppkt 3 uchwały przyznaje się na czas pełnienia funkcji z wyboru
  2. w § 1 skreśla się pkt 3
  3. w § 2 skreśla się wyraz "pozostałe", dalsze brzmienie pozostawia się bez zmian".

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2003r.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) czynności z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu określa Rada Powiatu lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jej Przewodniczący, z zastrzeżeniem, że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez Przewodniczącego wynagrodzenia.
W uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu w § 2 uchwały umocowano Przewodniczącego Rady do dokonywania wobec Przewodniczącego Zarządu czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem ustalenia prawa do wynagrodzenia, a w § 1 pkt 3 uchwały upoważniono Przewodniczącego Rady do przedłużania okresu otrzymywania przez Przewodniczącego Zarządu dodatku specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2002r. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.).
W 2003 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w tej sprawie (Dz. U. Nr 33, poz. 264). Ustalono w nim, że dodatek specjalny ma charakter stały i przysługuje Staroście w kwocie co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a przyznawanie tego dodatku należy do kompetencji rady. Zatem uchwała ma charakter porządkujący i jej podjęcie jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:892
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 09:38:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 09:37:21