Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVII/8/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 stycznia 2004 roku

w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu Sztumskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 44 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu ( Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.)oraz uchwały Nr XIV/60/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada 2003r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

§ 1


Ustala się, że Rade Powiatu Sztumskiego w Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora SPZOZ w Sztumie reprezentują następujące osoby:

  1. Zbigniew Zwo1enkiewicz
  2. Krzysztof Mroczkowski
  3. Jolanta Szewczun
  4. Jarosław Chrust
  5. Tadeusz Wojszkun
  6. Barbara Burny

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że w publicznych zakładach opieki zdrowotnej przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem. Natomiast Minister Zdrowia i Opieki społecznej w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 1998 roku ( Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, wskazał uprawnione podmioty do zgłaszania do składu komisji konkursowej swoich przedstawicieli i określił ich liczbę. W związku z tym, iż obecny zastępca dyrektora SP ZOZ w Sztumie jest lekarzem pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora ds. medycznych od lutego 2001 roku bez przeprowadzonego konkursu, nastąpiła konieczność przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora SP ZOZ w Sztumie. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/60/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 15 listopada w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora SP ZOZ Sztumie organ, który utworzył zakład ma prawo zgłosić sześciu przedstawicieli do komisji konkursowej w tym jednego lekarza. Wyżej wymieniona uchwała określiła również, że przewodniczącym komisji konkursowej jest starosta powiatu.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:900
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 10:04:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 09:59:34