Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr 9/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 lutego 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2003


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.1319 z późn. zm.) zobligowała rzecznika konsumentów do przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania ze swej działalności w roku poprzednim i zatwierdzenia go przez Radę.
Sprawozdanie przedstawia usytuowanie, zakres jego kompetencji oraz realizację, tym samym przedstawia pełny obraz pracy rzecznika w roku 2003. Zatwierdzone przez Radę Powiatu sprawozdanie, rzecznik konsumentów przekazuje do 31 marca 2004 roku właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sztumie - Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się w Gdańsku.
Wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2003

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1048
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 10:10:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 10:05:03