Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr 10/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 lutego 2004 roku

w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół w Zespole Szkół w Dzierzgoniu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust 1 pkt3 lit e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pÓźn. zm. ) oraz art. 2c ust. 1 art. 6b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.)w związku z

uchwala się co następuje:

§ 1


  1. Z dniem 1 września 2004 r. przekształca się trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Dzierzgoniu.
  2. Akt przekształcenia szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Z dniem 1 września 2004 r. w skład Zespołu Szkół w Dzierzgoniu wchodzą n/w szkoły:

  1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dzierzgoniu,
  2. Liceum Profilowane w Dzierzgoniu,
  3. Technikum w Dzierzgoniu
  4. Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu
  5. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dzierzgoniu.

§ 3


  1. Wymienione w § 2 pkt 5 nowa szkoła jest szkołą publiczną.
  2. Statut nowo przekształconej szkoły zostanie nadany z chwilą ukazania się rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.

§ 4


Uczniowie wchodzący w skład przekształcanej szkoły stają się uczniami szkoły nowo przekształconej.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.) organ prowadzący technika oraz licea na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej zobowiązany jest do
przekształcenia ich w szkoły ponadgimnazjalne, w związku z powyższym nastąpiła konieczność przekształcenia z dniem 1 września 2004 roku trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla Dorosłych w Zespole Szkół w Dzierzgoniu. W przekształconych szkołach będą funkcjonowały oddziały starych typów szkół.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:921
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 10:16:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 10:11:14