Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr 11/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 lutego 2004 roku

w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół dla dorosłych w nowe typy szkół w Zespole Szkół w Sztumie


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.5a, art. 9 ust. 1 pkt 3, lit. c, e, f oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz art.2c ust. 4 art. 6b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1


 1. Z dniem 1 września 2004 r. przekształca się trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla Dorosłych w Sztumie przy ulicy Kasprowicza 3.
 2. Akt przekształcenia szkoły stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2


 1. Z dniem 1 września 2004 r. tworzy się dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3.
 2. Akt powołania szkoły stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


 1. Z dniem 1 września 2004 r. tworzy się Liceum Profilowane dla Dorosłych.
 2. Akt powołania szkoły stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4


Z dniem 1 września 2004 r. w skład Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3, wchodzą n/w szkoły:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Sztumie,
 2. I Liceum Profilowane w Sztumie,
 3. Technikum nr l w Sztumie,
 4. Szkoła Policealna w Sztumie,
 5. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży i Dorosłych w Sztumie,
 6. Liceum Profilowane dla Dorosłych w Sztumie,
 7. Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

§ 5


 1. Wymienione w § 5 szkoły są szkołami publicznymi.
 2. Statuty nowo powołanych szkół zostaną nadane z chwilą ukazania się rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.

§ 6


Uczniowie wchodzący w skład przekształcanych szkół stają się uczniami szkół nowo przekształconych.

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.) organ prowadzący technika oraz licea na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej zobowiązany jest do przekształcenia ich w szkoły ponadgimnazjalne, w związku z powyższym nastąpiła konieczność przekształcenia z dniem 1 września 2004 roku trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla Dorosłych w Zespole Szkół w Sztumie.
W związku z dużym zainteresowaniem podjęcia dalszej nauki w liceach ogólnokształcących i profilowanych dla dorosłych, na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sztumie z dniem 1 września 2004 roku tworzy się Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży oraz Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zespole Szkół w Sztumie. W przekształconych szkołach będą funkcjonowały oddziały starych typów szkół.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:965
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-08 15:23:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-08 14:58:23