Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XIX/15/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d i 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 118, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2004 w wysokości 21.869.072 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2004 w wysokości 23.350.353 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 3. W planie dochodów budżetu powiatu zabezpiecza się kwotę 492.044 zł na spłatę otrzymanego kredytu inwestycyjnego w wysokości 317.044 zł oraz kredytu na wydatki bieżące w wysokości 175.000 zł.

 4. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu, w wysokości 1.973.325 zł zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami krajowymi.

 5. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 1.973.325 zł.
 6. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 492.044 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2


Ustala się dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 na kwotę 3.135.600 zł, w tym dotacje 3.074.700 zł.

§ 3


Ustala się rezerwę celową w kwocie 218.250 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 19.860 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4


 1. Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

  • a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
   b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

 2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 2.354.403 zł oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 zgodnie z załącznikiem nr 8,
 4. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 r. stanowi załącznik nr 9.

§ 5


 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

  • a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
   b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

 2. O zmianie w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:

  • a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku, której przedstawienie przewiduje art. 135 ust. l ustawy o finansach publicznych,
   b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136 ust. l ustawy o finansach publicznych.


§ 6


Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 500.000 zł.

§ 7


Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań i spłaty zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:948
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-08 15:28:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-08 15:27:36