Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XX/20/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art 48 ust. 1 pkt 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy do kwoty 1.435.325 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie nr 09384”
  2. Zobowiązania powstałe z tytułu zaciągniętego kredytu zostaną spłacone z pomocy finansowej – program SAPARD z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni oraz z dochodów własnych.
  3. Termin spłaty kredytu bankowego ustala się do 30.06.2007 r., w tym pierwsza spłata raty kredytu w 2004 roku w wysokości kwoty otrzymanej pomocy finansowej – programu SAPARD z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.
  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sztumie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c. ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie nr 09384”. Zadanie inwestycyjne realizowane jest zgodnie z uchwałą nr XIX/15/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:984
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-17 07:52:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-17 07:49:34