Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXIII/29/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 2004 roku

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sztumskiego w formie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Po akcesji Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków funduszy strukturalnych w oparciu o określone zasady programowania. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju, który w Polsce został już uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Plan Rozwoju podzielony jest na priorytety i wdrażany za pomocą Programów Operacyjnych, których uszczegółowienia państwa członkowskie dokonują w Uzupełnieniu Programu.
Pomoc finansowa w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty realizowana jest na podstawie wielofunduszowych zintegrowanych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i samorządy województw lub jednofunduszowych programów operacyjnych zarządzanych przez właściwe ministerstwa. W chwili obecnej ukazały się uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego zalecające opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na opracowywane przez Zarząd powiatu projekty infrastrukturalne podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

Załącznik do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:969
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-20 13:42:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-20 09:32:59