Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXI/23/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2004 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zgodnym ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...) (Dz. U. Nr 228, poz. 2262)

§ 1


Uchwala się plan finansowy zawierający zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2004 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zgodnym ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)
(Dz. U. Nr 228, poz. 2262) dokonano podziału środków przewidzianych planem finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004 rok.
Zgodnie z kompetencjami Rada Powiatu w formie uchwały określa zadani na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej:

 1. Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
  - udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
  - sfinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35 a ustawy:
  - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

W uchwale uwzględniono zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie - społeczne art. 26 w brzmieniu obowiązującym do 31.01.2003 roku oraz zobowiązania w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.
W związku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON spełnia wymogi określone wart. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

Załącznik [plik .PDF 21,4KB]

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:970
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-20 12:59:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-20 12:47:59