Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/33/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2004 roku

w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.5a, art. 58 pkt. 6, art. 62 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) i rozporządzenia z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 66, poz. 606),

uchwala się co następuje:

§ 1


Nadaje się statut dla Centrum Kształcenia Ustawicznego, stanowiący załącznik do statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach zgodnie z uchwałą Nr XX/17/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z uchwałą Nr XX/17/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół dla dorosłych w nowe typy szkół w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz nowo powołanego Centrum Kształcenia Ustawicznego, jako organ prowadzący jesteśmy zobowiązani do nadania pierwszego statutu nowo powołanym szkołom. W związku z powyższym nadajemy niniejszy statut stanowiący załącznik do statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, w którym ujęte są przekształcone i nowo powołane szkoły dla dorosłych.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego [plik .pdf 138 KB]

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:903
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-30 10:25:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-28 14:50:51