Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/37/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2004 roku

Określająca formę organizacyjną placówek oświatowych


Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1


Zespoły szkół i placówki oświatowe z terenu powiatu sztumskiego są jednostkami budżetowymi.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Regionalna Izba Obrachunkowa w wystąpieniu pokontrolnym nr VK 0913 / K / 3802 / 04 z dnia 6 kwietnia 2004 roku prosi w punkcie 3 niniejszego pisma o spowodowanie usunięcia przedstawionych nieprawidłowości i uchybień, poprzez podjęcie następujących działań: przygotowaniu i przedłożeniu Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie określenia formy organizacyjnej podległych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym art. 79 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:923
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-01 11:14:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-23 15:19:41