Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/38/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia projektów posiłkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu załączonych do projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004 - 2006 dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży oraz 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia


Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1892; Dz. U. 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 9 ust. 1, pkt. 2 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001), a także wymaganymi załącznikami do wniosku o finansowanie projektów w ramach Działania 1.2 schemat a) i Działania 1.3 schemat a) SPO – RZL

Rada Powiatu Sztumskiego ustala, co następuje:

§ 1


Zgodnie z wymaganymi załącznikami do wniosku o finansowanie projektów dla Działania 1.2 schemat a) i Działania 1.3 schemat a) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zatwierdza się do realizacji wnioski - projekty posiłkowe Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu dla Działania 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy (załącznik Nr 1) i Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych (załącznik Nr 2) z Sektorowego Programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

§ 2


Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zarząd Województwa Pomorskiego przedstawiając wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do realizacji Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL (przewidzianych do realizacji 2004 - 2005) wstępnie określił kwotę dofinansowania realizacji projektów tego Programu, w ramach kwoty środków postawionych do dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego z Funduszu Pracy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.03.2003r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów (Dz. U. Nr 49, poz. 4092 z późn. zmianami), w wysokości 457.500,00 zł. dla Działania 1.2 oraz w wysokości 457.000,00 zł. dla Działania 1.3.
W ramach wyżej wymienionych kwot Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przygotował dwa posiłkowe projekty - jeden do Działania 1.2 "Młodzież przyszłością powiatu" (liczba osób objętych działaniem - 147) i drugi do Działania 1.3 "Na pracę nigdy nie jest za późno" (liczba osób objętych działaniem - 170).

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w przedmiotowej sprawie wymagana jest uchwała samorządu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:931
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-01 11:24:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-01 11:14:46