Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/41/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XX/20/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu


Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) i art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmn.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


§ 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 532.953 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) na sfinansowanie zadania inwestcyjnego pod nazwą: "Budowa drogi Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie nr 09384".

§ 2


W § 1 ust 3 termin spłaty kredytu ustala się do 31.12.2005 r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sztumie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
Wielkość kwoty zaciągnięcia kredytu bankowego dostosowano do umów podpisanych z wykonawcą zadania oraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomocy finansowej, jak również z uwzględnieniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1002
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-04 13:49:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-04 13:48:25