Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXV/45/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 07 lipca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust 1 i art. 112 ust 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zmniejsza się o kwotę 275.950 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.852.026 zł.

§ 2


Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 1.148.420 zł zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami.
Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 1.148.420 zł.

§ 3


W uchwale XXIV/42/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2004 roku załącznik nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:916
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-05 10:39:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-05 09:50:31