Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXVI/48/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 04 sierpnia 2004 roku

W sprawie przystąpienia do projektu p.n. „Utworzenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”


Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 8 h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1597 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Powiat przystępuje do konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
    Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności. regionów,
    Działanie 1.3: Regionalna Infrastruktura Społeczna,
    Poddziałanie 1.3.2: Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia
  2. Zgłaszany przez Powiat projekt nosi tytuł: „Utworzenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”.

§ 2


Powiat deklaruje zabezpieczenie w budżecie 2005 roku kwoty 50.000 zł oraz w budżecie 2006 roku kwoty 50.000 zł jako udział środków własnych na realizację projektu określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs na nabór wniosków
o dofinansowanie poszczególnych priorytetów, działań i poddziałań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Głównym celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w sposób umożliwiający długofalowy rozwój gospodarczy kraju, jego spójność ekonomiczno - społeczną i terytorialną, a także integrację z UE.
Projektami kwalifikującymi się do pomocy finansowej w ramach priorytetu 1, działanie 1.3. oraz podziałanie 1.3.2. są m.in. projekty związane z budową i wyposażeniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
Z uwagi na termin składania wniosków o dofinansowanie z UE oraz obowiązująca procedurę podjęcie uchwały o charakterze intencyjnym jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:937
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-07 15:09:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-07 14:47:54