Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXVIII/50/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta i Gminy Sztum nieruchomości położonej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r nr 46, poz. 543 z późń. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie działki Nr 464/25 o powierzchni 125m2 położonej w Sztumie ul. Mickiewicza na rzecz Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na cel publiczny związany z ochroną miejsc pamięci narodowej tj. pomnika "Rodła".

§ 2


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Działka nr 464/25 o pow. 0,0125 ha położona w Sztumie przy ul. Mickiewicza stanowi część terenu zieleni okalającego pomnik "Rodła" .
Pismem z dnia 24.06.2004r. znak GN.II.7224/16/04 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum poinformował iż Gmina Sztum jest zainteresowana nieodpłatnym nabyciem przedmiotowej działki w formie darowizny na cel publiczny związany z ochroną miejsc pamięci narodowej.

W celu uregulowania stanu prawnego terenu tj. przekazanie działki nr 464/25 na rzecz M i G Sztum - wpłynie na fakt iż właścicielem całego terenu zajętego pod pomnikiem "Rodło" będzie Miasto i Gmina Sztum.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:993
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-07 14:51:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-07 14:50:12