Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIX/55/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 września 2004 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zgodnym ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...) (Dz. U. Nr 228, poz. 2262)

§ 1


Uchwala się plan finansowy zawierający zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2004 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zgodnym ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...) (Dz. U. Nr 228, poz. 2262)oraz zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dokonywanym przez Zarząd Funduszu podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych i naliczeniem jej dla Powiatu Sztumskiego (pismo WF /292w/2004 z dnia 02.09.2004r.) dokonano podziału środków przewidzianych planem finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004 rok.
Zgodnie z kompetencjami Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W uchwale uwzględniono zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26 w brzmieniu obowiązującym do 31.01.2003 roku oraz zobowiązania w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.
W związku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON spełnia wymogi określone w art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

Załącznik [.pdf]

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:830
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-11 09:12:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-11 09:09:05