Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXI/59/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

uchwala się:

§ 1


Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego jak poniżej:

 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym:

  • Za zajęcie jezdni

   Element zajęcia - Stawka (zł):
   do 20% szerokości jezdni - 3,00
   powyżej 20% szerokości jezdni - 5,00
   powyżej 50% szerokości jezdni - 8,00
   Za zajęcie chodnika - 3,00
   Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze, rów, zieleniec itp.) - 2,00

 2. Ustala się roczne stawki opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

  • Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

   Element zajęcia - Stawka (zł):
   poza obszarem zabudowanym - 15,00
   w obszarze zabudowanym - 40,00
   na obiekcie mostowym - 200,00

 3. Ustala się dzienne stawki opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

  • Obiekty handlowe i usługowe

   Element zajęcia - Stawka (zł):
   obszar niezabudowany - 0,50
   obszar zabudowany – miejscowości - 0,50

 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w związku z umieszczeniem jej w pasie drogowym:

  • Element zajęcia - Stawka (zł):
   reklamy - 2,00

 5. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1m2 zajętej powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności:

  • Element zajęcia - Stawka (zł):
   pod parkingi - 0,50
   tymczasowe stoiska handlowe - 2,00


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę (art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych, znowelizowanej ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. nr 200, poz. 1953/).
Znowelizowany art. 40 ustawy o drogach publicznych określa w ust. 8, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Stawki dzienne, o których mowa 2 art. 40 ust. 4 i 6 ustawy nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego, a stawka roczna opłaty, o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 200 zł.
Dotychczas wysokość opłaty za zajęcia pasa drogowego określało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych, (Dz. U. nr 6, poz. 33 z późn. zm.).
Przedłożony projekt uchwały ustala wysokość opłaty za 1m2 zajętego pasa drogowego z uwzględnieniem: kategorii drogi, rodzaju elementu zajętego pasa drogowego: (jezdnia, chodnik, zieleniec); procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; rodzaj zajęcia pasa drogowego; rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Opłaty uzyskane z zajęcia pasa drogowego stanowią przychody środka specjalnego, którego pokrywane są wydatki na utrzymanie i ochronę dróg.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:942
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-11-05 12:00:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-11-02 10:34:04