Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXI/61/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się o kwotę 14.808 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 22.339.329 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 14.808 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.995.705 zł.

§ 3


W uchwale nr XXIX/56/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 września 2004 r. załącznik nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie zmian:


Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 14.808 zł dokonuje się na podstawie następujących tytułów:

  1. w dziale 756 zwiększenie dochodów o kwotę 6.808 zł stanowi wpływ podatku dochodowego od osób prawnych,
  2. w dziale 853 zwiększenie dochodów o kwotę 8.000 zł stanowią wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych przez powiat.

Osiągnięte dochody przeznacza się na rozliczenie zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie ul. Żeromskiego” w wysokości 5.308 zł oraz na wydatki rzeczowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w wysokości 9.500 zł.
Natomiast zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w kwocie 8.000 zł przeznacza się dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie na zakup dwóch aparatów EKG.

Załączniki [.pdf 50,2KB]

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:862
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-11-05 12:13:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-11-02 11:53:44