Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXII/62/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.


Na podstawie art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala co następuje :

§ 1


 1. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminie Dzierzgoń w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych miejskich w 2005 r.
 2. W załączeniu wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do bieżącego utrzymania, /załącznik nr 1/.

§ 2


 1. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminom Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w 2005 r.
 2. W załączeniu wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do bieżącego utrzymania, /załącznik nr 2, 3, 4/.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


 1. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania prowadzenia
  zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem , na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. (Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym ).
 2. W celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych miejskich i zamiejskich na terenie powiatu sztumskiego
  Gminy wyraziły wolę przejęcia jako zadanie zlecone w 2005 roku utrzymanie dróg powiatowych .
 3. Utrzymanie ulic w mieście Dzierzgoń obejmuje:
  - wykonywanie remontów cząstkowych ulic,
  - wykonanie remontów chodników,
  - oznakowania pionowego i poziomego ulic,
  - usuwania wiatrołomów,
  - oczyszczanie (udrażnianie) przepustów pod drogami i zjazdami,
  - koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przydrożnych w granicach administracyjnych miasta,
  - sprzątanie i odśnieżania ulic,
  - inne proste prace wskazane i uzgodnione przez Starostwo.
 4. Utrzymanie dróg zamiejskich powiatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Mikołajki Pomorskie obejmuje :
  - oczyszczanie (udrażnianie) przepustów pod drogami i zjazdami,
  - wykonywanie rowków odwadniających w poboczach dróg,
  - oznakowania pionowego i poziomego dróg,
  - koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przydrożnych,
  - wycinanie zarośli z rowów przydrożnych,
  - podcinanie koron drzew oraz odrostw przy drzewach,
  - usuwanie przydrożnych drzew stosownie do wydanych decyzji,
  - usuwanie wiatrołomów,
  - roboty porządkowe na ulicach (teren zabudowy wsi),.
  - remonty dróg gruntowych,
  - inne proste prace wskazane i uzgodnione przez Starostwo.
 5. Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:913
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-15 07:48:47
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-14 09:57:38