Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXII/66/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego Powiatowi Kartuskiemu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci z terenu Powiatu Sztumskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kartuskiego


Na podstawie art.12 pkt 8a,art. 73 ust.1 ustawy z dn. 5 czerwca 1990 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 86 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


  1. Powiat Sztumski powierza Powiatowi Kartuskiemu wykonanie zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci z terenu Powiatu Sztumskiego w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Kartuskiego.
  2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. /Załącznik/

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1.05.2004.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Przepis art.86 ust.1 z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn zm.) nakłada na powiat posiadający rodzinę zastępczą i dysponujący wolnym miejscem, obowiązek przyjęcia dziecka w przypadku, gdy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie posiadający rodziny zastępczej wystąpi do powiatu posiadającego rodzinę zastępczą o przyjęcie dziecka pozbawionego opieki lub niedostosowanego społecznie. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej jest zobowiązany ponieść wydatki na jego utrzymanie w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej powiat przyjmujący dziecko do rodziny zastępczej zobowiązany jest zawrzeć z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
W świetle przepisów ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Sztumskiego jest upoważniona do podjęcia uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych. Po podjęciu wyżej wymienionej uchwały przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu podpisze z Powiatem Kartuskim stosowne porozumienie. W związku z powyższym uchwały podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:967
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-15 08:22:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-15 08:17:07