Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXII/68/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej


Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1


Powiat przyjmuje do realizacji jako zadanie zlecone przez administrację rządową w zakresie konwersji i weryfikacji danych z informatycznej bazy danych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierza a Powiat zobowiązuje się do realizacji zadania w zakresie konwersji i weryfikacji danych z Baz Danych.

 • Powiat zobowiązuje się do przeprowadzania konwersji danych zgromadzonych w Bazie Danych na format XML wskazany przez MSWiA przy pomocy dotychczas stosowanego oprogramowania Bazy Danych, oprogramowania dostarczonego przez dostawcę systemu „Pojazd” oraz programu konwertującego opracowanego na zlecenie Powiatu.
 • Powiat zobowiązuje się do przeniesienia skonwertowanych danych
  do systemu „Pojazd” a za jego pośrednictwem do przekazania ich
  do CEP w terminie wynikającym z przepisów odrębnych.
 • Powiat zobowiązuje się do dokonania weryfikacji i uzupełnienia zapisów danych skonwertowanych i zmigrowanych do systemu „Pojazd”, z danymi zawartymi w aktach pojazdów, jeżeli podczas konwersji danych lub po jej zakończeniu raport błędów wykaże nieprawidłowości zapisów.
 • Weryfikacja danych nie dotyczy informacji o pojazdach wyrejestrowanych.
 • Przekazanie skonwertowanych zweryfikowanych danych do CEP zostanie dokonane za pośrednictwem podmiotu odpowiedzialnego za centralną personalizację dowodów rejestracyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego „Pojazd”.
 • Przy realizacji powyższych zadań Powiat zobowiązany jest
  do zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Objaśnienia:
CEP – Centralna Ewidencja Pojazdów.
Baza Danych – informatyczna baza danych prowadzona przez Starostwo.
System Pojazd,/b> –jednolity w skali kraju system obsługujący proces rejestracji pojazdów.
Konwersja danych – automatyczna zmiana standardu danych.
Rekordzie – zestawienie informacji i danych osobowych dot. jednego pojazdu i właściciela.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:955
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-15 08:49:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-15 08:48:27