Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXIII/70/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXIX/55/2004 z dnia 18 września 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami)

§ 1


Uchwala się plan finansowy zawierający zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2004 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. /Załącznik/

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (WF/2092w/2004 z dnia 02.09.2004r.) o dokonanym przez Zarząd Funduszu podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych - za zgodą Ministra Polityki Społecznej z dnia 31.08.2004 roku i naliczeniem jej dla Powiatu Sztumskiego dokonano zmian w Uchwale Nr XXIX/55/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18.09.2004r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przewidzianych planem finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004 rok zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zmiany do uchwały Nr XXIX/55/2004 z dnia 18 września 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na poszczególne zadania w 2004 roku


W związku z powyższym dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 51.200 zł. z zakresu rehabilitacji zawodowej na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Przyczyną zmian jest brak zainteresowania formą finansowania kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych, jak i fakt, że wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu na przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, co spowodowało konieczność zagospodarowania środków pierwotnie zaplanowanych na ten cel.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dociera do większej ilości beneficjentów, w związku z czym należało przeznaczyć pozostające środki na zadania z tego zakresu.
W uchwale uwzględniono zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26 w brzmieniu obowiązującym do 31.01.2003 roku oraz zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt 8
Zgodnie z kompetencjami Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W związku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON spełnia wymogi określone w art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:949
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-20 11:57:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-20 11:55:54