Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXIV/75/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne


Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 późn. 1592 z 2001 roku z późn. zm)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/57/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 6 października 2004 roku. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w zakresie o którym mowa poniżej:

  1. Do §3 ust 2 dodaje się pkt „g” w następującym brzmieniu: „pomocy naukowych obligatoryjnie wymaganych przez szkołę na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, które uczeń jest zobowiązany wnosić, aby w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły.”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasdnienie:


Dokonanie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/57/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 6 października 2004 roku. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, podyktowane jest opublikowaniem przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy interpretacji „wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę"
Interpretacja, o której mowa powyżej wskazuje na możliwość dokonywania zakupów pomocy naukowych obligatoryjnie wymaganych przez szkołę na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, które uczeń jest zobowiązany wnosić, aby w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły.
Poszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych dotyczących beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimn. pow. sztumskiego - przyszłych pracowników UE” jest uzasadnione, gdyż pozwoli na pełniejsze wykorzystanie pozyskanych środków finansowych.
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego zostaną zobowiązani do opracowania wykazu pomocy naukowych, które uczeń jest zobowiązany wnosić, aby w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest słuszne i zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:851
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-01-11 11:18:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-01-11 11:13:15