Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/6/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lutego 2005 roku

w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych


Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Powiatowe jednostki organizacyjne gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów
  własnych dochody z tytułu:

  • a) wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
   b) czynszów za mieszkania służbowe,
   c) opłat za wyżywienie,
   d) opłat za internat,
   e) opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
   f) kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zezwolenia.

 2. Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami przeznacza się na:

  • a) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z kosztami utrzymania jednostki z tytułów wymienionych w ust. 1 lit. a,b,d.
   b) zakup środków żywności ( dochody pochodzące z ust. 1 lit. c ),
   c) na utrzymanie dróg powiatowych w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 lit. e, f.


 3. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
 4. Dochody własne jednostek budżetowych objęte są planem stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.

§ 2


Wydzielony rachunek dochodów własnych utworzą następujące jednostki budżetowe:

 1. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach,
 2. Zespół Szkół w Sztumie,
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach,
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu,
 5. Zespół Szkół w Dzierzgoniu,
 6. Starostwo Powiatowe w Sztumie

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje
jednostki budżetowe, które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych.
Jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone
w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:892
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-02-11 09:06:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-11 09:05:44