Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/5/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 lutego 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/65/2002 podjętej przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 20 września 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz 408, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/72/2002 Podjętą przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2002 roku z późn. zm).

Uchwala się co następuje:

§ 1


W § 1 uchwały Nr XXXVII/65/2002 Podjętej Przez Osobę Pełniącą funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 20 września 2002 roku ust. 1 otrzymuje brzmienie;

  1. Przewodniczący; Ryszard Zdziebłowski

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:

Przewodniczący Rady Społecznej złożył wniosek do Starosty Sztumskiego o przyjęcie rezygnacji z prac w Radzie Społecznej przy SP ZOZ w Sztumie. Starosta rezygnację przyjął. W związku z powyższym należy uzupełnić skład osobowy w/w Rady do jej statutowego składu.
W skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991, nr 91 poz. 408 z późn. zm). Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1b cytowanej ustawy Przewodniczącym Rady Społecznej w zakładzie utworzonym przez organ powiatu jest starosta lub osoba przez niego wyznaczona. Starosta Sztumski zaproponował aby funkcję tę powierzyć Panu Ryszardowi Zdziebłowskiemu.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:900
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-02-11 15:20:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-11 10:48:56