Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/2/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lutego 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2004


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. /Załącznik/

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.Nr 122, poz.1319 z późn.zm.) zobligowała rzecznika konsumentów do przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania ze swej działalności w roku poprzednim i zatwierdzenia go przez Radę.
Sprawozdanie przedstawia usytuowanie, zakres jego kompetencji oraz realizację, tym samym przedstawia pełny obraz pracy rzecznika w roku 2004.
Zatwierdzone przez Radę Powiatu sprawozdanie, rzecznik konsumentów przekazuje do 31 marca 2005 roku właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sztumie – Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się w Gdańsku.
Wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:920
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-02-11 13:11:53
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-11 13:06:58