Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVI/10/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 marca 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1, 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Zwiększa się o kwotę 9.370 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1/
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 23.221.871 zł.


§ 2


Zwiększa się o kwotę 250.000 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały./Załącznik Nr 2/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 26.908.046 zł.


§ 3


Deficyt budżetu powiatu będzie pokryty przychodem pochodzącym z kredytów w wysokości 3.667.616 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym w wysokości 855.429 zł.
Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 4.523.045 zł.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:


Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 12.559 zł dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4-4820/1/2005 z dnia 07.01.2005 r.
Zwiększenie dochodów budżetowych uzyskano z następujących tytułów:  • dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  - 12.286 zł,

  • część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 273 zł

Ponadto Ministerstwo Finansów dokonało zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 253.189 zł.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 250.000 zł w rozdziale „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” stanowią środki pochodzące z opłat przekazywanych przez inny powiat z tytułu pobytu dzieci w placówce. Odpłatności te uzyskiwane są na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami. Porozumienia zawarte zostały na podstawie art. 86 ust.4 o pomocy społecznej zgodnie z którym powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego  kosztu utrzymania dziecka w placówce. Dochody przeznacza się na opłaty dokonywane do innych powiatów w tym zakresie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 15.000 zł dotyczą zmniejszenia dotacji  celowej dla województwa w zakresie biblioteki a zwiększenie planu dotacji celowej dla gminy. Miasto i Gmina Sztum przejęła zadanie w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki  powiatowej. Pozostała kwota w rozdziale 92116 „Biblioteki” w wysokości 5.000 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Pomorska Sieć Informacji Regionalnej” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku”.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:913
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-03-23 14:28:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-03-23 13:32:29