Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXVIII/23/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

dotycząca zmiany Uchwały nr XXVIII/51/2004
z dnia 26 sierpnia 2004r.
w sprawie podpisania Dokumentu Partnerskiego


Na podstawie art. 12 pkt 9a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


W załączniku do Uchwały nr XXVIII/51/2004  z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie podpisania Dokumentu Partnerskiego uchyla się treść dokumentu partnerskiego w brzemieniu stanowiącym załącznik do tej uchwały.


§ 2
  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do opracowania treści aktu partnerskiego.


  2. Upoważnia się Starostę i Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego do podpisania aktu partnerskiego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn 


UZASADNIENIE

   W maju 2004 gościła u nas delegacja niemiecka złożona
z przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Rotenburg. Goście wyrazili chęć nawiązania współpracy z naszym Powiatem. Rada Powiatu Sztumskiego podjęła Uchwałę w sprawie podpisania Dokumentu Partnerskiego i zatwierdziła treść dokumentu partnerskiego (porozumienia). Pod koniec 2004 roku Powiat Rotenburg przesłał zmieniony projekt porozumienia o współpracy z Powiatem Sztumskim, w związku z czym wcześniejszy projekt porozumienia, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVII/51/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku, stał się nieaktualny. Zarząd Powiatu Sztumskiego, po przeanalizowaniu przesłanego projektu porozumienia, dokonał kolejnych zmian. W związku z powyższym istnieje konieczność zaakceptowania wniesionych zmian przez stronę niemiecką. Materiały w tej sprawie Zarząd przedstawia do wglądu. 
   Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:894
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-05-15 18:27:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-15 18:23:11