Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVIII/22/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu


Na podstawie art. 12 pkt.8  lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) i art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmn.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1  1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 5.331.412 zł ( słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100) na prefinansowanie projektu pn. „ Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G ( 9505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa”.
    Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  priorytet:    3 Rozwój lokalny,  działanie: 3.1 Obszary wiejskie

  2. Spłata pożyczki udzielonej na prefinansowanie nastąpi ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie:
   Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
Zgodnie z art. 30g. ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki na prefinansowanie udostępniane są w formie oprocentowanych pożyczek. Wysokość pożyczki w kwocie 5.331.412 zł stanowi udział środków UE w całkowitych kosztach realizacji projektu. Transze pożyczki przekazywane będą zgodnie z harmonogramem aktualizowanym przez pożyczkobiorcę.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:853
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-05-15 18:31:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-15 18:28:58