Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXVIII/20/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2005 rokuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami)


§1 1. Uchwala się plan finansowy zawierający zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań
  w 2005 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały./Załącznik Nr 1/

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


UZASADNIENIE
   Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z informacją o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu
w 2005 roku na Powiat Sztumski  dokonuje się podziału przyznanych środków przewidzianych planem finansowym PFRON na 2005 rok na poszczególne zadania.
   Zatwierdzenia planu dokonuje Rada Powiatu w formie uchwały zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.
 1. Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
  - udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,                                                                                              
  - finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy.


 2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35 a ustawy:
  - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  - dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych,
  - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

   W uchwale uwzględniono zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26 w brzmieniu obowiązującym do 31.01.2003r. z tytułu realizacji umów przypadających do wypłaty w 2005 roku oraz zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8. Zgodnie z kompetencjami Rada Powiatu może przyznać dofinansowanie do powyższej działalności w wyższej kwocie.
   W związku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON spełnia wymogi określone w art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji i jej podjęcie jest
w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:912
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-05-16 00:54:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-16 00:44:58