Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała  nr XXXVIII/17/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Sztumie


Na  podstawie  art. 39 ust. 2 i 3 Ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki  Zdrowotnej ( Dz.U.Nr 91, poz.408 z późn.zm.) Rada  Powiatu  Sztumskiego uchwala,  co  następuje:


§ 1


Zatwierdza  się  zmiany  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w  Sztumie  określone  w  Uchwale  Nr 1/2005  Rady  Społecznej działającej przy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Sztumie z  dnia  24  marca  2005r . w  sprawie  zmiany  w  Statucie  SPZOZ  w  Sztumie stanowiącej  załącznik  Nr 1  do  uchwały./Załącznik Nr 1/


§ 2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Sztumie.


§ 3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie

   Zgodnie  z  Ustawą  o  Zakładach    Opieki  Zdrowotnej  Statut  Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej  uchwala  Rada  Społeczna  zakładu      i  przedkłada go  do zatwierdzenia  organowi,  który  utworzył  zakład.  Organem  tym z  mocy  cytowanej wyżej  Ustawy  jest  Rada  Powiatu  Sztumskiego.  Tryb  obowiązujący  przy  uchwalani Statutu  stosuje                       się  również  przy  dokonywaniu  wszelkich  zmian.
   W  związku  z  powyższym  podjęcie  Uchwały  jest  uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:851
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-05-16 00:54:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-16 00:46:24