Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVIII/18/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia  Planu Rozwoju Lokalnego


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 późn. 1592 z 2001 roku z późn. zm) - Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§1


Dokonuje się następujących zmian w załączniku do Uchwały nr XXIII/29/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, w zakresie o którym mowa poniżej:  1. W pkt 3.1.1 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury transportowo – komunikacyjnej zmianie ulega, numer działania, tytuł inwestycji, harmonogram oraz kwota realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 09564 Balewo - Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie – Matule (km 0+000,0 – 1+774,6 km lokalny”  i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1./Załącznik Nr 1/

  2. W Rozdziale 6 zmianie ulega koszt realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3116G (09564) Balewo - Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie – Matule (km 0+000,0 – 1+774,6 km lokalny” zgodnie z załącznikiem nr 1.

  3. W związku ze zmianą kwoty inwestycji, o której mowa w pkt 2 zmianie ulega Wykres 14 Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 2004 – 2007 według typów projektów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie

Zmiany, o których mowa powyżej podyktowane są koniecznością wprowadzenia spójnych zapisów w dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:995
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-05-16 00:55:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-16 00:49:22