Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXVIII/19/2005 
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne


   Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 91 ust.3 pkt-1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§1


Uchwala się regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§2


Uchwala się regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), na realizację projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków z Budżetu Państwa, który przewiduje finansowanie dwóch typów projektów stypendialnych tj.:
I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej
II  Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów,

nastąpiła konieczność uchwalenia regulaminów określających zasady,   warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom oraz studentom.
Regulaminy, o których mowa powyżej stanowią załącznik do wniosku aplikacyjnego o przyznanie grantu i stanowią jego integralną część.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:896
Treść wprowadził(a): Parol Ireneusz, 2005-05-15 19:08:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-15 19:05:10