Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXIX/30/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku  z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:


§ 1


Zwiększa się o kwotę 65.774 zł  plan dochodów  budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1/
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 23.384.300 zł.


§ 2


Zwiększa się o kwotę 65.774 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. /Załącznik Nr 2/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 29.793.234  zł.


§ 3


Zwiększa się stan funduszu na początek roku oraz zmniejsza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 9.166 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. /Załącznik Nr 3/


§ 4


W uchwale nr XXXVII/15/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 kwietnia 2005 roku załącznik nr 3 „ Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. /Załącznik Nr 4/


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:
Zwiększenie planu dochodów budżetowych w dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 94.534 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, skierowanych do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.
Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 803 rozdziale 80309 „ Pomoc materialna dla studentów” o kwotę 107 zł dotyczy rozliczenia środków w ramach umowy nr Z/2.22/II2.2/WUP/7/U/1/04 o dofinansowanie projektu „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego- przyszłych uczestników rynku pracy UE.  Kwotę tę przeznacza się na materiały biurowe zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zmniejszenie dochodów budżetowych w wysokości 28.867 zł w dziale 854 rozdziale 85415
 „Pomoc materialna dla uczniów” dotyczy dostosowania środków do wielkości wynikającej z umowy nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/1/04 o dofinansowanie projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego – przyszłych pracowników UE”.
Natomiast zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 rozdziale 85201 dotyczą zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (stanowisko Ministerstwa Finansów).
Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą zmniejszenia w wysokości 15.120 zł dotacji celowych przekazywanych gminom na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia oraz zmniejszenia zakupu usług pozostałych w wysokości 3.780 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pracownikami zatrudnionymi do pracy na drogach powiatowych.
Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach kontraktu wojewódzkiego:
- Remont sal sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie- 34.000 zł – udział powiatu,
- Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – 50.000 zł – udział powiatu oraz dostosowano do tych zadań załącznik nr 4 „ Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski”.
 
Ponadto dokonano zwiększenia stanu funduszu oraz zmniejszenia przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:882
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-06-20 00:49:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-20 00:45:29