Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXIX/31/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków
nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatuNa podstawie art. 12  pkt.8  lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) i art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmian.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§ 1  1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 2.100.000 zł ( słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100 ) na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach.

  2. Zobowiązania powstałe z tytułu zaciągniętego kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych. 

  3. Termin spłaty kredytu bankowego ustala się do 31 grudnia 2008 roku.

  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie:
Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
Natomiast zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty na wydatki bieżące.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:900
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-06-20 00:53:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-20 00:50:54