Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXIX/27/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej przebywającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej


Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  /Załącznik Nr 1/


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie:
   Zgodnie z art.. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności opłatę – do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie – wynoszą rodzice.
   W oparciu  o art. 81 ust. 6 cytowanej wyżej Ustawy Rada Powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat, o których mowa w ust. 1.
   Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Powiatu Sztumskiego winna podjąć uchwałę określającą warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:933
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-06-20 01:04:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-20 01:03:15