Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXIX/29/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne


Na podstawie art. 12 pkt 10a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 późn. 1592 z 2001 roku z późn. zm) - Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§1


Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w zakresie o którym mowa poniżej:  1. §6 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Maksymalna kwota stypendium w roku szkolnym wynosi 1000,00 zł.” 

  2. Skreśla się w §6 ust 2.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie
   Dokonanie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 XXX/57/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, podyktowane jest zmniejszeniem kwoty środków finansowych przyznanych dla powiatu sztumskiego w stosunku do roku szkolnego 2004/2005.
   Stypendium na poziomie 2000,00 złotych zawęziłoby krąg stypendystów jedynie do 196 osób.
   Zmniejszenie kwoty stypendium do kwoty 1000,00 złotych na rok szkolny 2005/2006 umożliwi wypłatę 392 stypendiów.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:867
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-06-20 01:19:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-20 01:19:15