Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XL/35/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku  z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:


§ 1


Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 29.793.234 zł.


§ 2


W uchwale nr XXXIX/30/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2005 roku załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. /Załącznik Nr 2/


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie zmian:

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą zmniejszenia w wysokości 16.500 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Wydatki na zadanie z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych  związane są z tworzeniem przez powiat sztumski  Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.
Ponadto dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej  nr 3109 G (09505) Sztum – Kalwa na odcinku Sztum - Kalwa" (udział środków z Europejskiego Rozwoju Regionalnego  w złotych).

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:879
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-07-20 08:31:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-20 08:24:52