Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XL/34/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 czerwca 2005 roku

zmieniająca Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/17/2004 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół w  Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego, wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach szkół dla dorosłych  i włączenia ich do Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.


Na podstawie art. 4 i art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 2c ust. 4, art. 6b ust. 1   Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.), art. 9 ust. 3 lit. e i f, art. 58, art. 62 ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz  sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 132, poz. 1225) uchwala się, co następuje:


§1


Zmienia się w załączniku nr 3 Akt Założycielski Szkoły Publicznej na Akt Założycielski Placówki Publicznej. /Załącznik Nr 3/


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie

W Załączniku nr 3 do Uchwały nr XX/17/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół w nowe typy szkół w  Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego, wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach szkół dla dorosłych  i włączenia ich do Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach błędnie wpisano w akcie założycielskim  Szkoły Publicznej a powinno być   Placówki Publicznej zgodnie z nazewnictwem Ustawy z dnia 7 września 1995 roku o systemie  oświaty.
Mając  powyższe na uwadze, podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1025
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-07-20 12:17:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-20 11:51:17