Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLI/38/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 42 ust.6 i ust.7 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112  z późn. zm) uchwala się, co następuje:


§ 1


Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. /Załącznik Nr 1/


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUZASADNIENIE

   Zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w Karcie Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów. Niniejsza Uchwała została przedstawiona do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli tj. do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NZSS „Solidarność”. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraził pozytywną opinię, natomiast NZSS „Solidarność” nie wypowiedział się.                                                                   
   Powyższa Uchwała uzyskała również pozytywną opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:939
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2005-09-09 14:00:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-09-09 10:45:14