Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLV/52/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 listopada 2005 roku


w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy w projekcie Uniwersytetu Gdańskiego pn. „Wiedza, edukacja, rozwój społeczeństwa województwa pomorskiego”.Na podstawie art.12 pkt.4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:


§1


1. Wyraża się wolę podjęcia przez Powiat Sztumski jako partnera współpracy w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego pn. „Wiedza, edukacja, rozwój społeczeństwa województwa pomorskiego”.

2. Podjęcie współpracy stanowi podstawę do zabezpieczenia w budżecie Powiatu w latach 2007, 2008 i 2009 udziału finansowego jako wkładu własnego w wysokości 15% kosztu od projektu wniesionego przez Powiat Sztumski do projektu określonego w §1 ust.1 Uchwały.


§2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie

Uniwersytet Gdański opracował projekt edukacyjny o charakterze regionalnym pn. „Wiedza, edukacja, rozwój społeczeństwa województwa pomorskiego”, do którego Powiat Sztumski przystąpił jako partner z projektem autorskim.

Projekt wniesiony przez Powiat Sztumski polega na nieodpłatnym przeszkoleniu pracowników administracji samorządowej w powiecie w zakresie znajomości języków obcych (jęz. angielskiego i niemieckiego), doposażeniu w tym celu jednostek wymienionych w projekcie powiatowym w nowoczesny sprzęt informatyczny (laptopy) oraz wdrożeniu nowoczesnych metod dokształcania z wykorzystaniem najnowszych technologii za pomocą platformy zdalnego nauczania a także możliwości nieodpłatnego podjęcia przez nauczycieli na Uniwersytecie Gdańskim studiów podyplomowych z zakresu animacji i współpracy środowiska.

Udział finansowy Powiatu stanowi kwotę 52.000 zł, w ramach której jednostki objęte projektem uczestniczyć będą finansowo w projekcie w następujących kwotach: Miasto i Gmina Dzierzgoń – 6000 zł., Miasto i Gmina Sztum – 12.000 zł, Gmina Mikołajki Pomorskie – 1.800zł, Starostwo Powiatowe w Sztumie – 19.000zł. (w tym 7.000zł koszt wynajmu sal przez okres 3 lat), SP ZOZ Sztum – 1200zł, Komenda Powiatowa Policji – 6.000zł, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie – 6.000zł. Kwota 52. 000zł będzie skutkowała w budżecie powiatu w następującym rozbiciu na poszczególne lata: rok 2007- 47.000zł, rok 2008 - 3.000 zł, rok 2009 - 2.000 zł. W/w kwota stanowi 15% udziału finansowego w koszcie projektu wniesionego przez Powiat Sztumski, którego koszt całkowity wynosi 346.667 zł.

Projekt „WERS” przedłożony będzie do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W dniu 30 listopada 2005r. przekazany będzie Krajowemu Punktowi Kontaktowemu do akceptacji, a w przypadku jej uzyskania zostanie przetłumaczony na język angielski i przesłany na konkurs do dofinansowania do Brukseli.

Z uwagi na powyższe, jak również charakter intencyjny przedkładanego projektu uchwały, zasadne jest jej podjęcie przez Radę Powiatu Sztumskiego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:848
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-01-15 20:29:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-01-15 20:13:32