Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVIII/13/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie przystąpienia do programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 47 ust. 4a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 8i Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póź. zm) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się przystąpienie Powiatu Sztumskiego do realizacji programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach przygotował kompletną dokumentację uczestniczenia w programie PFRON pod nazwą ”Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” w obszarze C i został on złożony w oddziale PFRON 14 lutego 2006 roku.
W celu kompletności wniosku Gdański Oddział PFRON wystąpił o uzupełnienie go o proponowaną uchwałę. Na uwagę zasługuje fakt, że wniosek opiewa na kwotę 200.000 zł. z czego udział Powiatu Sztumskiego wynosi 10% powyższej kwoty. Środki te przeznaczone będą na polepszenie warunków socjalnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:960
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-16 12:08:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-16 12:04:40